ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហោ ណាំហុង, ពន្យល់អំពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម Tuesday 26th May 2015
Wednesday 26th November 2014